Brzozowski Wojciech, 5 lis 2019, 3495 wyświetlenia

Profi Credit robi z siebie dziada.

Znacie Państwo firmę Profi Credit? Noo, na pewno znacie. W zasadzie każda osoba szukająca pożyczki trafiła na ofertę tej firmy. Czym się wyróżnia? Na swojej stronie oferują szybką i bezpieczną pożyczkę? Chwila.... Bezpieczną? Co to w ogóle znaczy? Albo co to znaczy ich klient klasy VIP? My domyślamy się, że chodzi o jelenia, który zapłacił im za pożyczone pieniądze tak ciężkie koszty i odsetki, że się w głowie nie mieści. Praktycznie w większości spraw, które prowadziliśmy z tą firmą wynika, że delikatnie rzecz ujmując, trochę ich ponosi. Rozumiemy, że co do zasady tego typu podmioty muszą osiągać zysk za ryzyko braku spłaty pożyczonych pieniędzy, ale wszytko powinno mieć swoje granice. Według nas niesmaczne jest pobieranie np. prowizji w wysokości 10 000 zł za pożyczkę w wysokości... 10 000 zł. 

Poza tym, nie tylko my widzimy działalność tej firmy jako naginanie powszechnych przepisów prawa, ale zwrócił na to uwagę równiż  Trybunał Sprawiedliwości w Wyroku z dnia 13 września 2018 r. w sprawie C-176/17, który dotyczył właśnie Profi Credit, zgodnie z którego tezą: 

1. Wśród odpowiednich i efektywnych środków gwarantujących konsumentom prawo do skutecznego środka prawnego musi znaleźć się możliwość wytoczenia powództwa lub wniesienia zarzutów w racjonalnych warunkach proceduralnych, w ten sposób, by korzystanie z przyznanych konsumentom praw nie było obwarowane warunkami, w szczególności terminem lub kosztami, które ograniczałyby korzystanie z praw gwarantowanych w dyrektywie 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

O ile zgodnie z art. 491 i nast.k.p.c. pozwanemu w pierwszej fazie postępowania przysługuje prawo podważenia nakazu zapłaty, o tyle wykonanie tego prawa do wniesienia zarzutów jest uzależnione od spełnienia wyjątkowo restrykcyjnych przesłanek. 

W związku z powyższym należy zauważyć, iż istnieje ryzyko, którego nie można lekceważyć, że zainteresowani konsumenci nie wniosą wymaganych zarzutów - czy to ze względu na przewidziany w tym celu bardzo krótki termin, czy to dlatego, że mogą być zniechęceni do podejmowania obrony ze względu na koszty generowane przez postępowanie sądowe w stosunku do kwoty kwestionowanego długu, czy też dlatego, że nie znają lub nie rozumieją zakresu swoich praw, czy wreszcie ze względu na ograniczoną treść pozwu o wydanie nakazu zapłaty wniesionego przez przedsiębiorcę, a zatem niepełny charakter informacji, którymi dysponują. (por. pkt 63, 64, 69)

2. Art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on przepisom krajowym takim jak te będące przedmiotem postępowania głównego, pozwalającym na wydanie nakazu zapłaty opartego na wekslu własnym, który stanowi gwarancję wierzytelności powstałej z umowy kredytu konsumenckiego, w sytuacji gdy sąd rozpoznający pozew o wydanie nakazu zapłaty nie jest uprawniony do zbadania potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków tej umowy, jeżeli sposób wykonania prawa do wniesienia zarzutów od takiego nakazu nie pozwala na zapewnienie przestrzegania praw, które konsument opiera na tej dyrektywie. (por. pkt 71 oraz sentencja).

Poniżej pragniemy pokazać nasze przykładowe ostatnie wyroki dotyczące klientów, którzy po wygraniu spraw nie muszą NIC oddawać tej firmie.

       

Do tej pory myśleliśmy, że w tego typu sprawach już nic nas nie zaskoczy, a tu nagle otrzymaliśmy bardzo nietypowe i bardzo rzadko spotykane pismo procesowe dotyczącej jednej z wielu spraw, a mianowicie   SKARGĘ O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO!!!

 

Oczywiście taką skargę składa się do Sądu Najwyższego. 

Zgodnie z treścią art. 424§ 1 k.p.c. można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe.

I właśnie z tego powodu Profi Credit zdecydowało się na skorzystanie z tego środka prawnego pisząc, iż na skutek wydania przez Sąd Okręgowy Wyroku w sprawie o sygn. akt, stronie powodowej została wyrządzona szkoda polegająca na pozbawieniu powoda jako pożyczkodawcy prawa do żądania od pozwanego jako pożyczkobiorcy zapłaty świadczenia składającego się na pojęcie pozaodsetkowego kosztu udzielonego pozwanemu kredytu konsumenckiego, tj. prowizji z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 5.503,00 zł.

Co ciekawe, w tej właśnie sprawie pożyczkobiorcy została udzielona pożczyka w wysokości 14.544 zł, a do wypłaty było tylko 6750 zł.  

 

Hmmm, rzeczywiście została im wyrządzona wielka szkoda. Człowiek na oczy całej kwoty nie zobaczył, a oni tacy biedni pokrzywdzeni przez los....

My oczywiście odpisujemy w tej sprawie, aby kolokwialnie mówiąc, wytłumaczyć im, że racji nie mają. 

Oczywiście, jak zawsze, gorąco zachęcamy wszystkie osoby, które mają lub miały jakiekolwiek przeboje z tą spółką o kontakt w swoich sprawach. Z miłą chęcią zajmiemy się nimi. Co jak co, ale nie pozwolimy, żeby Profi Credit zrobiła z Was dziadów. Ma się to stać akurat odwrotnie. 

Jeśli mają Państwo zadłużenie w Profi Credit, zapraszamy do kontaktu

kontakt@absolutio.pl lub poprzez formularz na naszej stronie.

ZOBACZ TAKŻE: