Wojciech Brzozowski, 23 maj 2019, 2573 wyświetlenia

Co łączy knajpę i Getback w restrukturyzacji

Zapewne wszyscy, co posiadają niespłacane długi miało albo ma kontakt z firmą Getback S.A. w restrukturyzacji. Ale dzisiejszy wpis nie odnosi się tylko do takich osób, ale również w stosunku do nabywców obligacji tej spółki, która ze względu na utratę płynności co do obsługi zadłużenia w związku z emisją obligacji ( i nie tylko) ma teraz nazwę w restrukturyzacji.

W związku z faktem, że nasza kancelaria podjęła się pomocy osobom, które na chwilę obecną mają marne szanse na odzyskanie zainwestowanych środków, to przy okazji zyskają na tym wszyscy dłużnicy tej firmy, którzy nad wyraz ekspresywnie, używając słów potocznie uznanych za nieprzyzwoite, wyrażając swoje spostrzeżenia co do osób pytających ich o datę urodzenia w postaci ch.... i k...., a na koniec rozmowy krótko, acz stanowczo, życząc im udanego dnia w postaci spi........laj.

Dlaczego tak?

Jutro wysyłamy bardzo ciekawe pismo do instytucji, która nazywa się Komisja Nadzoru Finansowego. Dlaczego to pismo dotyczy zarówno obligatariuszy i dłużników?

Poniżej zamieszczamy tylko fragment pisma, gdyż dla dobra i w interesie osób, które są naszymi klientami, na tym etapie sprawy nie możemy ujawnić całej treści.

Zamość, 20.02.2019r.

Fundacja Absolutio
z siedzibą w Zamościu
Ul. Pereca 16
22-400 Zamość
KRS 0000744484

Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. nr 419
Departament Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych

ŻĄDANIE ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ
/w zakresie wydania decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.09.2012r. spółce GetBack S.A. w restrukturyzacji na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego

Niniejszym, na podstawie art. 31 § 1 k.p.a. organizacja społeczna w postaci Fundacji Absolutio z siedzibą w Zamościu (KRS 0000744484), żąda wszczęcia postępowania przez Urząd w zakresie wydania na podstawie art. 234 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2018.1355 t.j. z dnia 2018.07.13) decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia. Komisji z dnia 24.09.2012r. spółce GetBack S.A. w restrukturyzacji na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

UZASADNIENIE

Na wstępie Fundacja pragnie powołać się na art. 31 § 1 k.p.a. zgodnie z którym organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:
1) wszczęcia postępowania,
2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Obie powyższe przesłanki są w niniejszej sprawie przez Fundacje spełnione, gdyż w § 9 jej statutu wprost jest zapisane o możliwości występowania na rzecz konsumentów w postępowaniach sądowych oraz organizowania i wspierania inicjatyw społecznych, natomiast interes społeczny dotyczy przede wszystkim bliżej nieokreślonej grupy konsumentów oraz również bliżej nieokreślonej grupy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.

Podstawą prawną działania Komisji w przedmiocie wydania w/w decyzji stanowi art. 234 ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z którym:
W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, narusza przepisy prawa lub statutu funduszu sekurytyzacyjnego, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub z naruszeniem interesów uczestników funduszu sekurytyzacyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie;
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
Powyższa norma prawna wymienia enumeratywnie warunki, których naruszenie, jednostkowo lub łącznie, upoważnia Komisję do wydania w drodze decyzji cofnięcia w/w zezwolenia podmiotowi innemu, niż towarzystwu do zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego lub pulą wierzytelności.
W tym miejscu należy również przytoczyć treść art. 192 in fine powyższej ustawy, zgodnie z którym:
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się:
1) Statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru;
2) Procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym w szczególności zasady windykacji tych wierzytelności;
3) Schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy;
4) Sstatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;
5) Opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
6) Wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
7) Procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową;
8) Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
9) Dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
10) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14.
9. Podmiot jest obowiązany poinformować Komisję o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, 5 i 7, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich wiadomości.
9a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazywać Komisji, w terminie do dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4, przedstawiające jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz oświadczenie o łącznej wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

Przechodząc do analizy przypadków, których ziszczenie się powoduje możliwość podjęcia przez Komisję przedmiotowej decyzji, należy podzielić je na poszczególne fragmenty przywołanego przepisu prawa.

I. Narusza przepisy prawa lub statutu funduszu sekurytyzacyjnego.
Ustawa nie zawiera określenia, jakiego rodzaju naruszenie może mieć wpływ na wydanie przez Komisję decyzji, a w szczególności nie wymienia naruszeń konkretnych norm prawa zawartych w obowiązujących źródłach prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia lub inne akty prawne), ani też nie zawiera żadnych desygnatów, jak i wskazania wagi naruszeń jakichkolwiek przepisów na fakt ich uwzględnienia, bądź nie.

W związku z powyższym Fundacja wskaże istotne z jej punktu widzenia naruszenia przepisów, które mają kluczowe znaczenie w niniejszej sprawie.


Najpierw opiszemy skutki, jakie mogą powstać dla dłużników w przypadku uwzględnienia powyższego pisma. 

Na początek musimy przytoczyć treść pewnego artykułu, który brzmi tak:
Art.  193.  [Przetwarzanie danych osobowych dłużników sekurytyzowanych wierzytelności]:

Fundusz sekurytyzacyjny oraz podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności jedynie w celach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami sekurytyzowanymi. (...)

Ni mniej, ni więcej oznacza to, że w przypadku, gdy spółka Getback S.A. w restrukturyzacji utraci zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami, które to zostały nabyte przez fundusze, z którymi spółka zawarła umowy na ich, nazwijmy to potoczenie, windykację, to nie będzie miała żadnych podstaw prawnych do jakiegokolwiek posiadania, przetwarzania, a tym samym do WYDZWANIANIA, WYSYŁANIA PISM, SMS-ów, NACHODZENIA W DOMACH itp.

Mało tego, w związku z faktem wprowadzenia do porządku prawnego wielu ustaw dotyczących przetwarzania danych osobowych, w których jest mowa o odpowiedzialności cywilnej, jak i sankcjach administracyjnych i karnych za niestosowanie się do w/w przepisów, wszyscy zainteresowani będą mogli wybrać sobie odpowiedni przepis, z którego będą chcieli skorzystać w celu dochodzenia swoich praw.

Tyle tylko, że może być mały problem z pozwaniem Getback S.A. w restrukturyzacji, gdyż co prawda przepisy Prawa Restrukturyzacyjnego pozwalają na ich pozwanie np. w zakresie ochrony dóbr osobistych, to nawet w przypadku spełnienia się wszystkich powyższych przesłanek i finalnie wygrania sprawy w sądzie o zapłatę, nie będzie możliwości skierowania postępowania egzekucyjnego do ich majątku ze względu na zakaz ustawowy.

Dodatkowo, w przypadku utraty przez tą spółkę powyższego zezwolenia, dojdzie najprawdopodobniej do ogłoszenia jej upadłości likwidacyjnej, gdyż w takim stanie rzeczy utraci rację bytu.

Niech najlepszym tego przykładem będzie prowadzenie knajpy bez koncesji na sprzedaż alkoholu. Knajpa będzie musiała się zamknąć, bo bez sprzedaży alkoholu nie za bardzo wyżyje ze sprzedaży paluszków i orzeszków do soczków.

Przechodząc natomiast do osób posiadających obligacje tej spółki mamy bardzo, ale to bardzo przykrą wiadomość.

Ze względu na fakt, iż posiadamy ponadprzeciętną wiedzę na temat zasad funkcjonowania banków, funduszy i ogólnie nazwijmy to rynku finansowego, to świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, jakie powstaną skutki dla osób, które liczą na chociażby częściowe odzyskanie swoich utopionych środków w tej spółce. Na chwilę obecną propozycje układowe wyglądają tak, że wszyscy obligatariusze mają dostać około 25-30% od wartości obligacji w przeciągu 8 lat.

Oczywiście założeniem takich kalkulacji jest to, że Getback S.A. w restrukturyzacji będzie posiadało w/w zezwolenie, tak jak knajpa koncesję na alkohol. Nawet sama spółka w nieszczęsnym prospekcie emisyjnym dotyczącym obligacji wskazała na istotne ryzyko związane z możliwością, a w zasadzie jej braku, na obsługę swoich zobowiązań.

A oto fragment z prospektu zawarty pod tym linkiem:
http://www.haitongib.com/media/3836718/getback-prospekt.pdf

CZYNNIKI RYZYKA

Potencjalni Inwestorzy powinni przeanalizować wszystkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie, łącznie z dokumentami udostępnionymi do wglądu oraz opisanymi poniżej czynnikami ryzyka. Jeżeli którekolwiek z niżej opisanych zdarzeń rzeczywiście wystąpi, może ono mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową lub wyniki działalności, co może wpłynąć na możliwość wypełnienia przez Spółkę swoich obowiązków z Obligacji, w tym na zdolność Spółki do dokonywania płatności z Obligacji oraz ich terminowego wykupu, a także na wartość lub rentowność Obligacji. W szczególności zdarzenia opisane poniżej mogą indywidualnie lub kumulatywnie doprowadzić do trwałej niemożności obsługi przez Emitenta swoich zobowiązań finansowych, przejściowej utraty płynności, wpłynąć na wysokość Stopy Bazowej lub rentowność Obligacji, lub na ocenę ryzyka Emitenta i Obligacji przez Inwestorów, powodując obniżenie wartości rynkowej Obligacji. Ponadto niżej opisane czynniki ryzyka nie są jedynymi czynnikami, na które narażona jest Grupa. Kolejność, w jakiej poszczególne czynniki ryzyka zostały poniżej opisane, nie odzwierciedla ich względnego znaczenia dla Grupy, prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność lub sytuację finansową Grupy, w tym na zdolność wypełniania zobowiązań finansowych z Obligacji przez Spółkę. Dodatkowe czynniki ryzyka, które obecnie nie są znane lub które są obecnie uważane za nieistotne, mogą także mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności oraz na zdolność Spółki do wykonywania zobowiązań wynikających z Obligacji.

Czynniki ryzyka mogące wpłynąć na zdolność Emitenta do wykonania jego zobowiązań wynikających z Obligacji.

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności na podstawie zezwolenia KNF Działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, które może zostać cofnięte w przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w przepisach prawnych lub zezwoleniu, a na Emitenta może zostać nałożona kara pieniężna.

POWYŻSZE OZNACZA, IŻ GETBACK O TYM WIE I MY TEŻ O TYM WIEMY.

Jeżeli Komisja przychyli się do naszego żądania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na zarządzanie, (co raczej będzie miało miejsce), to wszystkie osoby posiadające obligacje będą mogły oprawić sobie w ramki te "bezwartościowe papiery wartościowe" i chwalić się swoimi kolekcjami autorstwa K.K. opowiadając, że ten "obraz" w postaci serii XX kosztował 100 000 PLN, a tamten 1 000 000 PLN.

Powyższą informację pragniemy przede wszystkim skierować do osób, które w bardzo dziwny, a wręcz prostacki sposób kwestionowały naszą wiedzą i możliwości w zakresie oferowanej pomocy związanej z faktem posiadania obligacji Getback S.A. w restrukturyzacji.

I jakoś tak chyba nie będzie nam szkoda tych osób (oprócz tych, z którymi nawiązaliśmy współpracę), które napaliły się na bez czytania prospektu emisyjnego na zakup tego badziewia, licząc na zyski uzyskane de facto od dłużników, którzy są naszymi pierwszorzędnymi klientami i to na ochronie ich interesów zbudowana jest nasza profilowa działalność.

W związku z powyższym, nie przyjmujemy nowych zleceń od osób, które chciałby uzyskać naszą pomoc w zakresie odzyskania swoich środków z obligacji, bo najwyraźniej w świecie przestał nas interesować los tych ludzi, którzy wszystko wiedzą lepiej, a w istocie pośrednio sponsorują nam naszą działalność. Przecież menda windykacyjna musi nam z czegoś zapłacić, chociażby koszty procesów przegranych przez nich spraw. I to idzie z KASY ZA ZAKUPIONE OBLIGACJE!!!

Co za ironia losu...

Tak tylko na koniec przytoczymy pewien artykuł z prawa bankowego, który mówi chyba wszystko w tym zakresie, a dotyczy wszystkich "wykształconych" osób, które powinny wiedzieć, że spółka GetBack S.A. w restrukturyzacji nie mogła NIGDY nabyć przez siebie żadnych wierzytelności od banków, a pomimo tego zainwestowały tak potężne sumy pieniężne (JAKIEŚ DWA I PÓŁ MILIARDA ZŁOTYCH!!!!) wylewając teraz swoje żale z transparentami pod różnymi instytucjami z powodu ich utraty.

Możecie teraz Państwo iść z nowymi transparentami i napisać, że jesteście OFICJALNYMI SPONSORAMI REPREZENTACJI FRAJERÓW GETBACK. Albo lepiej. OFICJALNI SPONSORZY KANCELARII ABSOLUTIO.PL

Art.  92a.  [Przeniesienie wierzytelności przez bank]

1. Bank może zawrzeć z towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny albo z funduszem sekurytyzacyjnym:

  • umowę przelewu wierzytelności;
  • umowę o subpartycypację.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie może zwiększać ryzyka niewypłacalności lub pogarszać płynności banku.

3. Bank może także przenieść w drodze umowy wierzytelności na, niebędącą towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny albo funduszem sekurytyzacyjnym, spółkę kapitałową (podmiot emisyjny) w celu emisji przez ten podmiot papierów wartościowych, których zabezpieczenie stanowią sekurytyzowane wierzytelności.

4. Podmiot emisyjny, na rzecz którego nastąpiło przeniesienie wierzytelności, nie może być powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z bankiem przenoszącym wierzytelności, a przedmiotem jego działalności może być wyłącznie nabywanie wierzytelności i emisja papierów wartościowych, o której mowa w ust. 3, a także wykonywanie czynności z tym związanych.

Spółka Getback S.A. w restrukturyzacji nie jest żadnym z powyższych podmiotów.

A my zawsze będziemy pomagać osobom zadłużonym. Takie są nasze ideały i nic tego nie zmieni.

GALERIA:

ZOBACZ TAKŻE: