Flagowym produktem naszej kancelarii oferowanym wszelkim osobom, które miały prowadzone postępowanie egzekucyjne (lub które toczy się nadal) jest możliwość przeprowadzenia lustracji legalności całego procesu dochodzenia roszczeń przez wierzycieli, począwszy od etapu uzyskania przez nich tytułów wykonawczych, aż do wyegzekwowania środków finansowych, gdzie w przypadku pozytywnej weryfikacji zebranej w sprawie dokumentacji możemy podjąć stosowne działania w celu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń. Dotyczy to w szczególności zlicytowanych nieruchomości.