W polskim systemie prawnym dostęp do wymiaru sprawiedliwości co do zasady jest odpłatny. Podstawową opłatą, którą należy uiścić na rachunek sądu jest 5% wartości przedmiotu sporu. Bardzo często kwota ta wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych, przez co dla wielu osób wymiar sprawiedliwości staje się mocno ograniczony lub niedostępny. Co prawda, istnieje instytucja zwolnienia strony procesu z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części, jednak sądy nieczęsto pozytywnie rozpatrują tego typu wnioski, z uwagi na niewykazanie pozytywnych przesłanek do zastosowania tego przywileju. Dlatego też nasza kancelaria wychodzi naprzeciw tego typu sytuacjom poprzez wykorzystanie szczególnych regulacji prawnych zarówno w stosunku do osób fizycznych, jak i prawnych, pozwalających na podjęcie działań prawnych bez opłat sądowych.