REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENTOM BEZPŁATNEGO ŚWIADCZENIA USŁUGI PRAWNEJ

§1

Na podstawie §9 tekstu jednolitego z dnia 03 stycznia 2020 r. Statutu Fundacji ,,Absolutio” oraz Uchwały z dnia 21 sierpnia 2020 r. ustala się Regulamin, na podstawie którego określa się tryb, zasady oraz zakres udzielania przez Fundację bezpłatnego świadczenia usługi prawnej przez Fundację ,,Absolutio” (wpisaną do rejestru Krajowej Rady Sądownictwa pod nr: 0000744484, ul. Pereca 16, 22 -400 Zamość).

§2

Przepisy niniejszego regulaminu regulują i uzupełniają w niezbędnym zakresie, odpowiednie postanowienie Statutu §3.

§3

Definicje:

1. Niniejszy Regulamin określa znaczenie i definicje użytych zwrotów oraz terminów, które są rozumiane jako:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin,
 2. Statut – Statut Fundacji ,,Absolutio” z dnia 03 stycznia 2020 r. zamieszczonego pod adresem: https://www.absolutio.pl/fundacja/statut
 3. Fundacja – oznacza Fundację ,,Absolutio” wpisaną do rejestru Krajowej Rady Sądownictwa pod nr 0000744484, ul. Pereca 16, 22-400 Zamość,
 4. Bezpłatne świadczenie usługi prawnej Konsumentom – oznacza świadczenie usługi prawnej wyłącznie na rzecz Konsumentów w zakresie składania w imieniu lub na rzecz Konsumentów pism procesowych w tym sprzeciwów (zarzutów) od nakazu zapłaty i wyroków zaocznych, w których to sprawach Konsument jest zwolniony wyłącznie z obowiązku ponoszenia kosztów określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych,
 5. Zryczałtowane koszty obsługi prawnej – oznacza koszt zryczałtowanych wydatków, których poniesienie jest niezbędne w celu podjęcia się przez Fundację prowadzenia sprawy, w szczególności bezzwrotnych kosztów poniesionych przez Fundację lub przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym na rzecz organów administracji publicznej oraz na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości takich jak opłata od pełnomocnictwa, opłata od wniesienia pisemnego uzasadnienia wyroku, opłaty klauzulowe, odpisy dokumentów itp., odpisy notarialne,
 6. Konsument – oznacza osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej lub związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Zgoda – oznacza zgodę wyrażoną na piśmie w myśl art. 61 §2 k.p.c.,
 8. Oświadczenie majątkowe – oznacza oświadczenie wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym,
 9. Powód – oznacza osobę fizyczną lub prawną występującą w postępowaniu cywilnym przeciwko Konsumentowi z powództwa o zapłatę.

§4

1. W celu skorzystania z Bezpłatnego Świadczenia Usługi Prawnej Konsumentom, osoba zainteresowana winna jest dokonać zgłoszenia do Fundacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sprzeciw@absolutio.pl załączając pliki w formacie PDF lub JPG zawierające otrzymaną korespondencje z Sądu wraz z kopertą celem ustalenia przez Fundację dokładnej daty odebrania przesyłki sądowej. W przypadku stwierdzenia, iż termin do złożenia sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty upłynął, Fundacja informuje o tym fakcie Konsumenta, wskazując na ewentualne inne możliwości i warunki zastosowania dostępnych środków prawnych.

2. Fundacja przyjmuje do obsługi wyłącznie sprawy dotyczące osób zadłużonych w trudnej sytuacji życiowej.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnego świadczenia usługi prawnej w przypadku uznania, iż Konsument nie znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, przy czym Konsument jest niezwłocznie informowany o jej odmowie wraz z podaniem zasadniczych motywów.

4. Konsument przed wysłaniem dokumentacji w sprawie powinien zapoznać się z warunkami niniejszego regulaminu, a następnie wysłać zgłoszenie do Fundacji.

5. Po zweryfikowaniu przez Fundację dokumentów otrzymanych zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 1 Fundacja informuje o tym fakcie Konsumenta:

 1. Wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego celem uiszczenia opłaty zryczałtowanych kosztów,
 2. wysyłając jednocześnie w formie pliku PDF dokument pełnomocnictwa i zgody dla Fundacji celem ich wydrukowania, podpisania, a następnie zeskanowania oraz zwrotnego wysłania na adres e-mail podany w pkt 1, zaś ich oryginał wysyłając na adres: ul. Pereca 16, 22-400 Zamość.

6. Momentem przyjęcia przez Fundację do realizacji Świadczenia Bezpłatnej Pomocy Prawnej jest otrzymanie przez Fundację zwrotnego maila od zainteresowanego zawierającego:

 1. skan podpisanego pełnomocnictwa oraz zgody,
 2. dowód uiszczenia zryczałtowanych kosztów obsługi prawnej w wysokości 157 zł, zawierającym w tytule przelewu sygnaturę akt sprawy,
 3. ewentualne potwierdzenie uiszczenia kosztów sądowych w postaci opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty wyliczonej na podstawie przepisów prawa przez Fundację lub oświadczenie o stanie majątkowym.

7. W chwili otrzymania od Konsumenta wszystkich dokumentów wskazanych w pkt. 6 Fundacja zobowiązuje się do:

 1. prowadzenia sprawy aż do wyroku Sądu I instancji lub do dnia jej prawomocnego umorzenia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Powoda,
 2. w przypadku braku zwolnienia przez Sąd Konsumenta z konieczności ponoszenia kosztów sądowych w postaci opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty lub opłaty od sprzeciwu od Wyroku Zaocznego i jednocześnie braku ich opłacenia przez Konsumenta, Fundacja w wyjątkowych przypadkach może założyć je za Konsumenta, przy czym w razie uzyskania korzystnego wyroku w sprawie, zgodnie z którym Sąd zasądzi zwrot kosztów na rzecz Konsumenta, koszty te będą należne zwrotu na rzecz Fundacji. W przypadku braku opłacenia wyżej wskazanych kosztów przez Konsumenta oraz w przypadku odmowy ich opłacenia przez Fundację, Fundacja ani jej pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności prawnej tytułem odrzucenia zarzutów od nakazu zapłaty czy sprzeciwu od Wyroku Zaocznego, a Konsument przyjmuje do wiadomości poniesienie wszelkich ujemnych skutków uprawomocnienia się nakazu zapłaty lub Wyroku Zaocznego.

8. W przypadku zakończenia sprawy poprzez wydanie wyroku, Fundacja zobowiązuje się do złożenia wniosku o jego pisemne uzasadnienie, a po jego otrzymaniu zawiadamia i doręcza Konsumentowi jego treść.

9. W razie wydania przez Sąd korzystnego dla Konsumenta orzeczenia oraz w razie wniesienia przez Powoda apelacji, Fundacja zobowiązuje się do złożenia odpowiedzi na apelację, a Konsument zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa wskazanemu przez Fundację pełnomocnikowi do zastępowania go przed Sądem II instancji.

10. W przypadku niekorzystnego dla Konsumenta orzeczenia, Fundacja po uzyskaniu jego pisemnego uzasadnienia w tym samym dniu informuje o tym drogą mailową Konsumenta, jednocześnie informując go o możliwości złożenia apelacji oraz jego terminie wskazując jednocześnie na szanse jej powodzenie oraz jej podstawy prawne. Fundacja może wskazać podmiot lub pełnomocnika, który na podstawie odrębnej umowy może podjąć się dalszego prowadzenia sprawy.

§5

Obowiązki i prawa stron:

1. Do czasu zakończenia sprawy w sposób wskazany w §4 w pkt. 9 Konsument jest zobowiązany informować Fundację o wszelkiej korespondencji kierowanej do niego w związku ze sprawą pod rygorem ujemnych skutków procesowych.

2. Konsument ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę Fundacji oraz pełnomocnictwo procesowe do czasu zakończenia sprawy bez konieczności podawania przyczyn.

3. Fundacja nie ma obowiązku każdorazowego informowania Konsumenta o wymianie korespondencji między Powodem a Fundacją lub pełnomocnikiem, ani o ich treści.

4. Konsument w razie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy zrzeka się zasądzonych na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego i z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia dokonuje ich darowizny na rzecz Fundacji.

5. Fundacja ma obowiązek informowania Konsumenta o wszelkich niezbędnych czynnościach procesowych, co do których wymagany jest udział Konsumenta bądź podania przez niego informacji w zakresie objętych przedmiotem postępowania sądowego, a w szczególności takich, co do których stosownym zarządzeniem zobowiązał do ich przedstawienia Sąd.

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Bezpłatnej Usługi Prawnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym informuje Konsumenta drogą mailową z podaniem podstaw tej decyzji.

7. Konsument może odwołać się od decyzji Fundacji w terminie 7 dni od dnia wysłania do niego wiadomości e-mail o wskazanej treści do zarządu Fundacji.

8. Zarząd Fundacji w terminie 7 dni rozpatruje odwołania Konsumenta w formie uchwały doręczając ją Konsumentowi na adres e-mail wraz pouczeniem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§6

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2020 r.